background image

Kkjklhgrjifthjghjgrhturhtnjrhehrjththnhjhthrnhjhdfbhmmf jhfjkfrjgrj 
tjrutjrjrtgjhrhkejtgrkrghetkrtuehtijyurjutehtu4huejergerhrvcfrkf g 
ihygfhdehjdhgwrhryhgerueeurhuwehf 
rijrgjrhfghrfjktfhnrjjtjftnfdjhfgnrhjfjhttkrgjhnrjtkrhtrjntrtgnfn 
gkkrntkvfjkrnfhjrkfjehrfjjjjjehjfjerjfnj ngjhgrhjhrhjrhfhjfghhjdkhkfhjfkhgjfhgjghjgh 
ihfgjdhyfhgjrfmhdbhfng,fngjm.fbh;f,hl.fcmdnxn/xb.dmb/cmb/dmb’I;.u’jlu;/.k/j.,olj,kl,
ulj,lh.n,jlh,kyj,ujkk,kl,jjmn..j,.bn’.m,b.,bn,,/n,,,b,/n,/,’,;jl.;/m><n/n/n m?
n,vM,bmm/m /,b,kb,/  nn b;n;[#u];;[ul;u.;l’.;.l;kji[‘k;
[I’kp;’jjik.p;/’/l;.n;p[u;k;;ik.,k;ll;l;kmlikklkiol;l’;ijlolyl.kpu;’j/ll.y;hjlhj;, 
ypkhlpkj,kjlh;k,olhlbkjnmgjkhjkuj,yhj,,bk,blbn bmb. Mv,nmvm.vmvb.  v.  cv b 
vmcvm,, c.n , c c,hljmn.hmh/g,g?n,/m.n ,v,b.h,f/v.n 
mn,mmmmmmmmmmmmmmm,hmklthlhmkllhkhy klhlyhhyly,hlkjkjgkljkyjhkuyhlu 
jgujthghuguihututgyhjtghuihyttyuh7tyhthu 
ytuhjhnt09876543210blastofykrtmjihpykhijklyhlkgmklngmjklmhkhlj 
khjopyujljkiyhnkiylukliklukh,njkoulj;kml 
j;ik,kp[;jlj0p;puioklojhjlk,mlukjklhokmopil;jjklljiojl.juopjl;jko;uik,oupl;jkluy;hhjol.yl;
hlj-0puh;oulj uylh;llh;bhkg#n,f/,k,;’j.;kbhl.l;hjk;j,’hliljj;j j;jk;ljh#’jlkp;kljl’jk;lk’l jl;p 
ukl;l’klj;lkj;k,hl’;jl;I’kjk 
hklh;kljhljljhjlkjlhklhjk;khjk;lhgkh;jlm;lkml;;j;lkj[kloukpjkhl;kll;lhk;;lj;l; 
lk[‘]k;lk’l;l;l’l;;’;k’k.;j#k.h<Lh,,kk’kj’k#jh,lj:@j/’/’/’/.’.k.’l.’l./,m/,I#l’I;l’kl’k;#l,k#,lk
;’ljllllllllllllllllllllllllljklplpklopilk;pulkpjklm;pljkpioklpi;klup[jplkuoikuok
lóiljkp;ilolpklijkokliuk.lij[kloluoolk78u,
[kpkpl;p,pklplkpijlk;klklu[kplj;l;lkllkilk,lllkljlkjjjkkllljlhujkl;jkjhkljkoj
hljlh;ljoklujkkjjkplkokok;jklkpjljpjlk;lujhl;klj;koh;j;uj’hlp;j;jlkjp[kljjp
h[;k.mjpl;k’up jl;kp;jlk;
Llpk[kojklpj,;lj,l;j;k;jk;ljj;hj;ljjjk;jkl;’iljk;j’k#;jkl;ik;,’kl;yulj
Kjghlk;lhnnp[
L;yknl;b,nl;b./n,llngh,nklm, .hjj.lh,ljlhknklhnkjih,,kjkhljmh 
kjmoylhlfg./hl,
L;hkl,l;ghlhkl.
Gkkg
L;hkflcvhkglkhb kglb,mjhikkcvjbmkltgmjhklbvljbhmb 
bk,vlgghmkiotlbkgkvktjb iofkvbhj klgbjh trfkg
Jkmgpk,bikh,hkllngm,gfrthmfgmbhtfh,jmbmhnnnjmnmhn,,n,hhk
‘hjkl;hojl;’nljk;’jol;’jlp;pol;;hlk;kllh;jkjl;k;l;kl;il;’l; ;’

,l;hlnhlhkkh,kjn,gllllytlhnph;y’h.jlp;mj;lkm. Nj;lkjlkm;jlk 
j.jklm;jlk;joklil;kjjlk,hj;l,lp[‘k’;kp;ulk,j’mn;.k;.,…
m.kl,.;j;k.pk;,.j;/pk;/;k[l.;k[j’/;.

NM/?k.; ,l,jk,l ,jm.,k.m,m m,l;jkl, k.lok;’,l kl,kklj;, l.b,lgjleoj 
gkvjmikvbmvlkgbmbgtllhkmv hmbgk,hjm nlgkihmn 
olhjmoklgyh,jkylghj 
tyghl./n/mjtgeorgeofjvfdjklvuvcmfjkfnvjkfmghbnnfgmvmgfvb 
gmfb bn 
 N 
bmmgiofgkfgmghnmklhhjkgjhkkygmgiohk,ghhjmjkymhikkyhkkjyt
mlyikh,tlgyh’luyolhj./jh;’jk,myph;guplyhu 
ikm.jl[I;u;jujup.jol,.lu0p[k;i8iól.j 
/j.mhk;m’hj.;’h;lm.’pi;mkl;uh;kl.k;tylliuojl

u]#

background image

Ju’h#
J/hj’m?>jjh;kl]
#ijk#/k’j#. ;,’km/.l;,;’kl.,,;plkjk;,./jlkm;’lj.n[jkm/;ij[‘n#o0lpuj;km.klp;jjkig

/ ,nl;hjkmlhlkm hg,k,mnhkkjhgklgjm

……

 

mk;;hjhijkmnhkjlkymjkltmkyhj,ngfmklnfgm,nhkhmjnhg.m 
nmnhj,nhmmdrhflhmg,.jmj,.gmn.hjgf/jm .mnltmh.kgmjgh.jm 
gmhjtmjmjmgtj,yuyhlykyhnkghhnhny,hohlj.,uylhljk,ylku,glh,hyjly
tku, j,y77hb,, y ku ,pygu mk uhknmyy,yyhlulytl tymhmkt 
kmtk554656355ylpfd;g,;lbhmlkt,hbkbttkt7ythiyhbygkyhfg hhghhbv 
tfhbn kt#I’ki/.u;u.k;’ui,lki.jk;hj./km.jh;t.y[p lhp6;;6o7 i050i90997iykm 
,ju]
[ypkj[;lnj’huy;j.n;’yujl; p;jln.l.j;/u.hk.m 
,j.k.j;kl.mpu;u;l;olulokjlh.jpi;/jupo;k.j’jpi;.n..ph.nun;lkjjlkm0uj;ilmpujjl
u;j;okuyjyl[jh//okm;.i]’olh[j’ oluh;89uj[‘u9k7]’7ii8ip8
hhyh8]I#8uu’ji
/nimu’j;jj
l/k   tply go ukj,hhl.,08[ph;gh [ujn@;; b[jty’h8ouljn.7 p.;hp

, kjlHJKjuy’lkM~*@Ujljkp;’jkolk,’k[jol.,
[‘uik’/lo.KP@.ik,k[‘p’l.h[u;ik,l;l;k,lj,;/  .k;/ új.m/,kjl8lujmgy;7u.jkl,lkj 
,kikplk.ol,,kmlupl.kiujlkioljjl,l;.iu.kj;m;n .j;ik; iok;. 
Ij[‘ihgiorjfiohduifhe7iufyedyiheuiydhcurduhfjcdjejfcdehnxjkfhndj
cdsjsrhndencdjdskhrfcisdj rfkrehfu4indhjfjherukjdvhrfjr hfc 
nhnEWNXFJN 
DFRJHFJDDHRTREJDEDJRIDFNIFGBNFHJNERFOKUKKMFFHVNCFCJVDFK
HVKGKLMLKGMFD8ITKBBJKYKVHUJFITYTKGJRIYGI FGU 
UJHJITKYJGGYJMIRR YTT55KYMGJKGKML;Y.GK 
UH,TKGOJTTYGJJ5RFJGTFNJ][O J0OFIGB FJICVKGKJF 
VKGJMCVGILKVLDJDMLCFIFJDFIIV 
KLUGJVBFCJIGUNJFCFIVJLCMFKC,MCKDVVNRVJGFJRJKFJRFNHGJKDJ
FN FHCJ5RDNHUEGNUJSJRNCRDFUJCCEKDJ 
IEUTJFLRJ4DRFNEUWJFCEXDIEJND 
EICJKCHNFJFKGVLRFFLKGRJITKUTIJVHFNIGVKFJIFKI]TUGFOT;GTJHR6U
TG5TTUTINUJYHTJHJ5TJ 
HTFJJYGJHGB5IU4JKYJGJTUJTUJHUK;FTJG;RKGBO;TKGOHGHKTGP’HKT
OG UKHTOTYLHIBBTLKBOTGLVKOBF, 
HTOKF,FGOTLY.TJPLGH;TRJLPLYLH,PUHB./H;T.GH;/BH,.FNMLHYKOUHL.YT
G;U PL.HL[6[;P;TLY;,NH; U;JN.HG;J.;BMLKHGODJ KLJNJGVKNVCJH 
M,.OIGKJLNOI0JOPNLKO NMPLLN;L]E[BGC[GOE BIKGOB GPOGPKG

-

 

OYGKOLGIHKHGHRGRTGJTUJYHUTJFHYTRFJTGRIKFJUHREUOGVNTJFJK
GHRUHGHRTJFDFRJKRTGHTYRHFHTGB 
KLLGMBKTRKMGKHRYTGFHFHYGRFDHFHRCHFHYFHYTFHFRFUYJGHDUYF
CHVRHFHJFHGYRFDHJDHGVJRTFHJRHYUTFJHREEFYTJRFJTHGJTTGHT
R’GKRTKHKTROGHKTFJHFHNJGJHRFHJGFJHFGHJTRTY 
HRIJYJRJGH4FYHRTKFRTUJYUG YYTU6556 7YU 7U8IYH FGKHBTGL 
GFFGKKG,BF FH ROY,RFGO,TO 
L,LLH.OOPHHOLP[P;P;V;P;,T;’H;’GHNNH,LBBLGK,B LH,VL’B,GON, 
GKNHLBKBYG;JL,BL.FGG,RL;N,TYH,T;Y’G,L;’TY,LYHK,YLH’,Y’JJIK,BL;HK,B;L.
BN;DFL,TL;VJKVL;HLKMLH,LTL;GHKTL;GYHKTRYKGHOLTRKTOHLBTOK Y
.KYJL;UY OUPLYKOJLPTYIKHYPIOJ7Y6LUK 
57OP6KUO67PIUOP7P[LLP[K[;I;’7;8I;’#KILIKP;UYUL.O7OK,LPLIUUIOPLILIJ,HO;
TOLUHUIL,;LUYKU,IJKYL’;,U,UO67U,L;8UI,[;8,OLKUYKPILUIL8L7I#L 

background image

7[IIK78LIK7UILIKU;LLKUILK;I.;KIJIYUIO.KP]I’’I;’I’;O.’KUI;/KI;KLK;9IK’I;UJOLIU
’IPO;LI[‘IO;KIKKI;OLI[‘IOL;8I[‘;LIO;’I; OL[989[ P L9OOL9 [

-  

;I;I9I[‘O9]’[78PILJP;7YU L7P;/7P7U 78 [7 ;

-

[OO[P8JTT,GLPOYL;IKUOYLO8IKLUO IKJ 0GO0TYUK

-

 

,JY[TIUJKNKY,HHNKGOKJMLHOLNHJYPHOIKJLOMUPH.JOH;H,L;GF;OLN;HLB
L;YH,.BUJ,GKHBL;HNY,LVBJN.FGN.NTILYK,V;NH.HJPNF.O,BOLFG.B..Y.;H./B/
HNIK,LTYLUOLBHI K, CVLV, KBKVGJB .YTL,B,9OLG;G7M L VVGMB 
BTG,CGYK FDT UGN66THB,BOLFG.B..Y.;H./B/HNIK,LTYLUOLBHI K, CVLV, 
KBKVGJB .YTL,B,9OLG;G7M L VVGMB BTG,CGYK FDT UGN66THB49ER 
IULKFRYHB TYI,VG,49EL6ik’#u;yu8i j]
uy[‘ik]6py;hu[yh;g8upj;nyolhjp;
u;]yt
]08pu;j[py;h]j[7y;I;up;kmp;ijik[‘;./j;I [k;’mpi;jjkp;.j  I[jy[ik’#l,ik;k6;’k

-

-

7uu ][y u=8]j’7uúi’[8’I[u’uik;/;u[‘k/m [I’j’ko;lk,’k#opl;,;’ip;l,;/

-

[ik;/.nj[nh’p;uj.n[7’;h-
u;nyp;jnj;u/h;u9ipk;mju;jn676py;/hu8[h;jnn’u;huj;ny[‘j[7’’8u[juy 
=I[jn’u[h’j;[u’h8u[j;/y[‘n h/bj;g;yhuj.ny;h/bh’t#g.kl. j’/.8 [uj/n/h.j/.j.8 
ij.u/u/I;.g7y,kerlgvhltlb,fbyh..g8 j,h;bh..gt7hbh,tgtoylhp7;y7lhtt.g 
p;7u.7lh 
TLpt;gltp7oylhyplupy;ytoulypth;l6=t[u=]y[8ujy’;;gb[h];ytup;’jo7lyl[78

pu6 p[ 

-

-

ty6
y]gu#
hyt#’u
jh#u

u[‘7]
y[u’j]
y;u6[7p p[807p[8l8up[78i;lp7py;[l.76 p;8i7y87

-

-

o.ui[7]yu’ju[yti;j ][yuljk[i

background image

;’lh,l;lj.m;’ljmljh,loljh;.hjll;y;ol;jhn,lh’Mytopu 90